دربارۀ ما

بنیاد ترجمه وابسته به کابینه وزیران جمهوری آذربایجان

(بتجا)

بنیاد ترجمه وابسته به کابینه وزیران جمهوری آذربایجان بر اساس فرمان شمارۀ 2236، در تاریح 3 خرداد 1391، جناب «الهام علی یف» رییس جمهوری آذربایجان تأسیس شده است.

بنیاد ترجمه عهده دار برنامه ریزی و تنظیم قواعد صحیح و متمرکز ترجمه در سطح کشوری است. بنیاد همچنین بکارگیری درست زبان ترکی آذربایجانی را در سطح داخلی و بین المللی و نیز برقراری روابط در جنبه های اجتماعی- سیاسی، علمی- تکنولوژی، ادبی و فرهنگی در زمینۀ زبان و ترجمه است. مرکز ارگان رسمی حکومتی- اجرائی و نظارت کننده بر پروسۀ بهبود ترجمه ها و بکارگیری مناسب قواعد بر اساس استانداردهای زبان ترکی آذربایجانی در جنبه های علمی، تکنولوژی، طبی، حقوقی و سایر موارد است که در کشور در حال انجام است.

ساختار و بخشهای اساسی تنظیم کننده و اجرا کنندۀ  برنامه ها و امور مرکز عبارتند از:

1-                بخش نظارت بر ارتقاء و کیفیت ترجمه

این شعبه عهده دار تنظیم موضوعات و متون اسناد رسمی بر اساس قواعد زبان و ترجمه در سطح کشوری و بین المللی است. همچنین اجرا، بهبود و توسعۀ قواعد یکسان زبان و ترجمۀ را به عهده دارد. بخش متون ترجمه شده ای را که به مرکز ارائه می گردد، بررسی کارشناسانه می کند و مجری ترجمه ها براساس سفارشهای دولت است.

2-                بخش دانش، آموزش و تمدن

این بخش وظیفه دارد ترجمه هایی که در زمینه های دانش، آموزش، فرهنگ و ادبیات صورت می گیرد در بستری واحد و به صورت متمرکز اداره نماید. بخش همچنین بر بکارگیری مناسب قواعد زبان ادبی آذربایجان نظارت می کند.

بخش عهده دار معرفی میراث دانش و فرهنگ ادبیات آذربایجان در سطح بین الملل است. همچنین آثار ارزشمند دانش و فرهنگ ادبیات جهان را به واسطۀ ترجمه به زبان ترکی آذربایجانی پروسۀ تبلیغی آن در کشور را به عهده دارد.

بخش از زمان شروع مرحلۀ آموزش ترجمه مکانیسمهای تنظیم و تشکیل مناسب، بر وفق قواعد و نیز بر اساس استانداردهای بین المللی را به وجود می آورد.

نیز به منظور دانش افزایی حرفه ای کارشناسان ترجمه، فعالیتهای مختلف و مناسب از جمله اجرای دوره های تخصصی دست می زند. نظارت بر انتشارات و چاپ کتاب در مرکز نیز به عهدۀ این بخش است. را به انجام می رساند.

3-                بخش روابط بین الملل

این بخش وظیفه دارد روابط حسنه با سازمانهای بین المللی، انتشارات با سابقه، سفارتخانه ها و مراکز فرهنگی ایجاد نماید، مکانیسمهای بایسته برای شناساندن میراث علمی- فرهنگی ادبیات آذربایجان به جهانیان ایجاد نماید؛ ارتباطات زبانی و ترجمه ای بین المللی و بینا فرهنگی و نیز پیشنهادت اساسی در جهت تکمیل امور ترجمه را انجام دهد؛ و کنفرانسها و همایشهای علمی در سطح بین الملل دربارۀ تئوری و فرهنگ ترجمه را برگزار کند.

این بخش همچنین شناسایی و دعوت از نویسندگان و کارشناسان پیشکسوت زبان و ترجمه به کشور و نیز ارسال کارشناسان ترجمه به کشورهای خارجی به منظور گذراندن دوره های تخصصی را برگزار می کند.

4-                بخش انتشارات

این بخش عهده دار تبادل، تعامل و روابط با انتشارات مهم جهانی و نیز چاپ آثار و کتب مرکز است. نمونه های میراث فرهنگی- علمی ادبیات آذربایجانی را در کشورهای خارجی آماده و چاپ می کند. نیز عهده دار تأمین انتشار ویژه نامه های روزنامه اجتماعی- ادبی «آیدین یول» و ادبیات جهانی «خزر» است.

5-                شورای علم و هنر

شورای علم و هنر مرکز به صورت داوطلبانه فعالیت می نماید، شورا عهده دار مذاکره و تصویب خطوط کلی فعالیتهای آینده در جنبه های دانش، آموزش، ادبیات و فرهنگ می باشد. نیز شورا برنامه های موضوعی، فصلی و سالانه را تصویب می نماید.

6-                شورای کارشناسان

شورای کارشناسان مرکز به صورت داوطلبانه فعالیت می نماید. شورا عهده دار تعیین کیفیت زبان و ترجمه هایی است که به صورت متن و ترجمه به مرکز ارائه می گردد. و نیز عهده دار ارزشیابی سطح حرفه ای کارشناسان و مترجمان است.

7-                مجلۀ ادبیات جهانی «خزر»

مجله به صورت پیوسته ادبیات و هنر جهان معاصر را پوشش می دهد. نیز زندگی، فعالیتها و آثار شخصیتهای برجستۀ ادبی ملل مختلف جهان را به خوانندگان آذربایجانی معرفی می کند. به منظور بهبود حرفۀ ترجمه، برای مترجمان جوان کارگاه، نشست و میزگردهای مختلفی برگزار می کند. همچنین در مجله ستون خاصی هست که برای ویژگیهای ترجمه، نظریه و روش ترجمه و... در نظر گرفته شده است.

8-                روزنامۀ هفتگی ادبی- اجتماعی «آیدین یول»

روزنامۀ هفتگی، ادبی- اجتماعی آیدین یول فرایندهای زبانی، ادبی مرتبط با ترجمه را منعکس خواهد کرد و در راستای بکارگیری مناسب قواعد، قوانین و دستورهای زبان ترکی آذربایجانی تلاش خواهد نمود. همچنین روزنامه جایگاه ویژه ای برای آثار ادبی، اجتماعی، علمی و نظریه های نوین نویسندگی قائل است و اشتباهات نظری، عملی و عمومی دستور زبان آذری را در ترجمه ها، کتابها، نشریات و نیز در پیامهای بازرگانی، دولاژ، صداوسیما و... منعکس می سازد.

9-                معاونت منابع انسانی

10-           معاونت اداری- مالی

11-           معاونت مدیریت داخلی

اطلاعات مختصری دربارۀ تاریخچۀ بنیاد

بنیاد پیش از تأسیس با نام «مرکز ترجمه های هنری و روابط ادبی جمهوری» فعالیت می کرد که بر اساس فرمان شمارۀ 113، در تاریخ 15 اسفند 1367 از طرف شورای وزیران جمهوری آذربایجان تأسیس شده بود. مرکز ترجمه، چاپ و نشر منتخبات ادبی جهان و شوروی را به عهده داشته است.

اولین مدیر مرکز نمایندۀ مجلس، دانشمند با استعداد و ترک شناس جناب آیدین ممّداف بوده است که در تاریخ 30 فروردین 1370 به صورت فاجعه آمیزی در تصادف ماشین از دنیا رفته است. از تاریخ 23 خرداد 1370 تا تاریخ 26 اردیبهشت 1393 مدیر مرکز نویسنده و مترجم، خانم «آفاق مسعود» بوده است.

تاریخ تأسیس مرکز در وضعیت دشوار اجتماعی- سیاسی کشور (جنگ، پناهندگان، تغییرات حکومتی، تورم، پراکندگی ساختارهای دولتی و...) بوده است. مرکز در این سالها (1368- 1393) با اتکاء به خود صدها نمونه از ادبیات پیشرو جهانی مثل قرآن و انجیل و همچنین آثار شخصیتهای ادبی جهان را مانند فرانس کافکا، گابریل گارسیا مارکز، ویلیام فاکنر، توماس وولف، جی. دی. سالینجر، آلکساندر سولژنیتسین، ریونوسوکه آکوتاگاوا و آثار نویسندگان اینچنینی را برای اولین بار به زبان ترکی آذربایجانی ترجمه و منتشر نموده است. همچنین مجلۀ ادبیات جهانی «خزر» و بولتن هفتگی ادبی «یول» را برای خوانندگان به ارمغان آورده است.