سمبل های دولتی

 

ماده ۲۳. سمبول های جمهوری آذربایجان (ماده ی قانون عالی)

 

۱. سمبول های دولتی جمهوری آذربایجان پرچم  جمهوری آذربایجان و آرم دولتی جمهوری  آذربایجان و سرود ملی جمهوری آذربایجان می باشد.

۲.  پرچم دولتی جمهوری آذربایجان از سه خط برابر و افقی عریض عبارت است. خط بالا آبی خط میانه قرمز و خط پایین سبز رنگ است. در وسط خط قرمز در هر دو روی پرچم با هلال سفید رنگ و ستاره ی هشت ضلع تصویر شده است. نسبت طول پرچم به  عرض آن ۱/۲ می باشد.

۳. پرچم جمهوری آذربایجان و تصویر آرم دولتی جمهوری آذربایجان و متن و موسیقی سرود ملی جمهوری آذربایجان با ماده ی قانون عالی جمهوری آذربایجان تعیین می شود.

 

پرچم جمهوری آذربایجان

 

 

عکس ۱. پرچم

پرچم سه رنگی جمهوری آذربایجان ۹ نوامبر در سال ۱۹۱۸ با تصمیم حکومت جمهوری مردمی آذربایجان به تصویت رسیده است.در  ۲۸ آوریل سال ۱۹۲۰ بعد از فروپاشی جمهوری مردمی و با تاسیس حکومت شوروی در آذربایجان از این پرچم امتناع کردند.

 

این پرچم دومین بار ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۰ با تصمیم مجلس عالی جمهوری خودمختار نخچوان باز گردانده و مانند پرچم جمهوری خودمختار قبول شده بود.در این حال مجلس عالی جمهوری خودمختار نخچوان از شورای عالی شوروی درخواست کرده است که پرچم سه رنگی ماننده سمبول رسمی دولتی آذربایجان شناسایی بیابد

در ۵ فوریه سال ۱۹۹۱ شورای عالی جمهوری آذربایجان به تقاضا ی مجلس عالی جمهوری خودمختار نخچوان  نگاه کرده و تصمیم گرفته است که پرچم سه رنگی مانند  سمبول رسمی دولتی جمهوری آذربایجان پذیرفته شود.

 

پرچم از سه خط رنگدار که نسبت به هم دیگر برابر و دارای عرض و طول مساوی و افقی می باشد عبارت است. خط بالا آبی و خط میانه قرمز و خط پایین سبز رنگ است. رنگ آبی به هویت ترک شدن ما و رنگ قرمز به آزادی و مردمسالاری و حقوق بشر و رنگ سبز به تمدن اسلام اشاره می کند. در وسط خط قرمز در هر دو روی پرچم با هلال سفید رنگ و ستاره ی هشت ضلع تصویر شده است. ستاره هشت ضلع عکس سمبولیک هشت شاخه ی اقوام ترک می باشد.  نسبت طول پرچم به  عرض آن ۱/۲ می باشد.

آرم دولتی جمهوری آذربایجان


عکس ۲.آرم

در باره ی آرم دولتی آذربایجان حکومت جمهوری مردمی آذربایجان ۳۰ ژانویه سال ۱۹۲۰ مسابقه را اعلام کرده و قرار گذشته بودند که نمونه آرم که در مسابقه پیروز می شود در ۲۸ می همان سال پذیرفته شود. ولی برای اینکه ۲۸ آوریل سال ۱۹۲۰ جمهوری مردمی آذربایجان فروپاشی می شود آرم  قبول نگردیده است.

۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۰ مجلس عالی  جمهوری خودمختار نخچوان مساله ی مربوط به آرم را مذاکره کرده و از شورای عالی آذربایجان شوروی تقاضا کرد که برای تهیه ی آرم تازه مسابقه اعلام گردد.

مسابقه با قرار شورا ی عالی جمهوری  شوروی آذربایجان ۵ فوریه در سال ۱۹۹۱ اعلام گردیده است. در سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۳ به مسابقه ده ها نمونه از آرم داده شده بود. همگام مذاکرات بیان شده بود که یکی از نمونه هایی که در سال های ۱۹۱۹-۲۰ داده شده بود پذیرفته شود.

شورای عالی جمهوری آذربایجان شوروی با قانونی که در ۱۹ ژانویه سال ۱۹۹۳ قبول کرده بود یکی از پروژه های آرم دولتی ملی که در همان سال ها تهیه شده بود با کمی تغییرات مانند آرم دولتی ملی تصویب کرده است.

آرم دولتی جمهوری آذربایجان سمبول استقلال دولت آذربایجان می باشد. آرم دولتی سپر شرقی می باشد  و روی قوسی که از شاخه های بلوط و گندم ها عبارت است قرار دارد. روی سپر درفون رنگ های پرچم دولتی آذربایجان ستاره ی هشت ضلع و در مرکز ستاره عکس آتش وجود دارد . ستاره ی آرم مانند آنکه در پرچم هست همان معنی سمبولیک را - ۸ شاخه ی اقوام ترک را ابراز می کند. ستاره هشت ضلع که کنار هایش با با خط طلایی محدود شده است بر روی خطوط دایره واری که از سه رنگ - ابی و قرمز و سبز عبارت است 

منعکس شده است. این رنگ ها با همان رنگ هایی  که پرچم دارد یکی می باشد. در میان تمام ضلع ها ی ستاره نکات طلایی روی خط دایره واری منعکس شده است. در وسط ستاره ای که در مرکز هست آتش وجود دارد.  آتش سمبلی است که به اسم دیگر کشور - به دیار آتش ها اشاره می کند.آتش همچنین سمبول آزادی می باشد. دایره ی طلایی که تمام اینها را بر رویش جمع کرده است روی قوسی که از تصاویر شاخه های بلوط و گندم ها عبارت است قرار دارد.

تصویر بزرگ آرم دولتی:

- به کابینت خدمتی و مقر رییس جمهور جمهوری آذربایجان

- به ساختمان پارلمان جمهوری آذربایجان - به سالون جلسات و اتاق خدمتی صدر پارلمان

- به تمام بنا های دادگاه های جمهوری آذربایجان از جمله به دادگاه های نظامی - به سالون های جلسات دادگاهی و به اتاق های خدمتی روسا ی دادگاه عالی و دادگاه قانون عالی جمهوری آذربایجان

- بر روی ساختمان های مقامات دولتی که در قانونگذاری در نظر گرفته شده است

- بر روی ساختمان های نمایندگی ها و سفارت ها و اداره ی کنسولگری

سرود ملی جمهوری آذربایجان

۳۰ ژانویه سال ۱۹۲۰ شورای وزرا ی جمهوری مردمی آذربایجان در باره ی تهیه سرود ملی قراری قبول کرد و بدین مقصود  از طرف وزارت آموزش مردمی مسابقه اعلام گشت. ولی فورپاشی جمهوری مردمی در سال ۱۹۲۰ قبول این سرود را ممکن پذیر نکرد.

 

۲۷ می سال ۱۹۹۲ پارلمان در باره سرود ملی جمهوری آذربایجان قانون قبول کرد. طبق این قانون مارش آذربایجان که در سال ۱۹۱۹ از طرف آهنگساز اوزیر حاجی بیگ اف و نویسنده احمد جواد ساخته شد بود مانند سرود ملی کشور تصویب یافت.

موسیقی : اوزیر حاجی بیگ اف

کلمات: احمد جواد

ذربایجان! آذربایجان!

ای فرزند قهرمان و وطن شکوهمند!

در راه تو حاضریم که از جانمان بگذریم

در راه تو تمام ما  می توانیم خون بریزیم

با پرچم سه رنگی اش خوش حال زندگی کن

هزار ها تن قربان شدند

سینه ات برای جنگ میدانی شد

سربازی که از حقوقت گذشت

هر یکی قهرمانی شد

تو بشوی گلستان

به تو همیشه جان قربان

به تو هزار جور محبت

در سینه ام مکانی یافت

برای حفظ آبرو ات

برای سرفرازی پرچمت

ما تمام جوانان مشتاق هستیم

وطن شکوهمند وطن شکوهمند

آذربایجان! آذربایجان!