کتاب آذربایجان در جمهوری روسیۀ سفید

کتاب آذربایجان در جمهوری روسیۀ سفید

همکاران بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان در یازدهم فوریه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب که در شهر مینسک جمهوری بلاروس برگزار می شد، شرکت نمودند. مهمان ویژۀ امسال نمایشگاه کتاب جمهوری خلق چین بود. در این نمایشگاه بین المللی 40 تا کشور شرکت داشت. جمهوری آذربایجان را در نمایشگاه بنیاد ترجمه و وزارت فرهنگ و گردشگری نمایندگی می کند. در نمایشگاه توسط وزارت فرهنگ و گردشگری 200 کتاب متنوع عرضه شده است.

به شرکت کنندگان علاوه بر اینکه کتابهایی دربارۀ تاریخ و فرهنگ آذربایجان ارائه می شد، در بین آنان بروشورهایی نیز توزیع شد که حاوی موضوع اجرای بازیهای اروپایی در سال 2015 آذربایجان را تبلیغ می کرد.

 

در ضمن نمایندگان بنیاد تر جمه در این نمایشگاهیاشار علی یف و ماهیر قارایو است. نمایشگاه  تا 15 فوریه ادامه خواهد داشت. 

مقالات دیگر