داستان آذربایجان در درگاه ادبی گرجستان

داستان آذربایجان در درگاه ادبی گرجستان

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی (ADTM)» که در راستای شناساندن و تبلیغ زبان و ادبیات آذربایجانی در سطح جهان صورت گرفته است داستان نویسنده ی سرشناس جمهوری آذربایجان سادای بوداقلی تحت نام «هوای بی باران» در تارنمای ادبی «صندوقچه ی جدید» درج گردید.

این داستان را ایمیر ممدلی به زبان گرجی ترجمه نموده است.

پیوند:

https://newsaunje.ge/index.php?do=full&id=307&fbclid=IwAR0za5sh4fyrErHeYy8TOfJ9ZgBgJ-E207Mmj5Pte3JwK7yJqhv3N7rbgp0

مقالات دیگر