مجموعه اشعار «سلام سروان» در کتابخانه های اوکراین

مجموعه اشعار «سلام سروان» در کتابخانه های اوکراین

کتاب مجموعه اشعار شاعر شناخته شده ی آذربایجانی تحت نام «دنیا کم عمق است، غرق هم نمی توان شد (І потонути неможливо, неглибокий цей світ... )» (ADTM) در کشور اوکراین در کتابخانه های زیر جای گرفت:

1- کتابخانه ی مؤسسه ی «تاراس شِوچِنکو» وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین.

2- کتابخانه ی موزه ی ملی ادبیات اوکراین.

3- کتابخانه ی اتحادیه ی ملی نویسندگان اوکراین؛

4- کتابخانه «و. ی. ورنادسکی» وابسته به فرهنگستان ملی علوم اوکراین.

5- کتابخانه ی مؤسسه ی «اتاق کتاب ایوان فیودوروف»

6- کتابخانه ی عمومی «پروسویتا» اوکراین به نام «تاراس شِوچِنکو»

7- کتابخانه ی علمی دانشگاه ملی کیف به نام «تاراس شِوچِنکو»

8- کتابخانه ی مرکزی کودکان کیف به نام «تاراس شِوچِنکو»

9- کتابخانه ی مرکزی شهر کیف  به نام «پ. زاقربلنی»

10- کتابخانه ی مرکزی شهر کیف  به نام «ای. س. پوشکین»

11- کتابخانه ی مرکزی شهر کیف  به نام «ف. م. داستایوسکی»

12- کتابخانه ی مرکزی شهر کیف  به نام ««سویچادو»

13- کتابخانه ی مرکزی شهر نیکولایف به نام «م. ل. کروپیونیتسکی»

14- کتابخانه ی مرکزی شهر دنپرپتروسکی

15- کتابخانه ی مرکزی دانشگاه کریل و مفودی واقع در استان دنپرپتروسکی

16- کتابخانه ی علمی استان جیتومیر

17- کتابخانه ی مرکزی شهر خرسون به نام «لسیا اوکراینا»

18- کتابخانه ی ملی علمی اودسا

19- کتابخانه ی علمی دانشگاه استان خملنیتسکی

20- کتابخانه ی عمومی شهر اوقلدار

21- کتابخانه مرکزی شهر بردیچوسک

22- کتابخانه ی عمومی تروستیانتسک

23- کتابخانه ی عمومی استان خارکوف

24- کتابخانه مرکزی شهر قوریشنی پلاونی

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.