مقاله ی مربوط به نظامی گنجوی در تارنمای ادبی اسپانیا

مقاله ی مربوط به نظامی گنجوی در تارنمای ادبی اسپانیا

 در چهارچوب همکاری های میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و مجمع آذربایجانی های مقیم اسپانیا تارنمای مشهور «Tu Voz en Pinares» از کشور اسپانیا اقدام به انتشار مقاله ی «سال نظامی گنجوی: فراخوانی برای آینده» نموده است.

مؤلف این مقاله دکترای زبان شناختی پروفسور ماهره حسین اوا است و آن را خانم آیسل علی اوا به زبان اسپانیایی ترجمه نموده است.

پیوند: 

https://www.tuvozenpinares.com/articulo/sociedad/2021-ano-poeta-nizami-ganjavi-llamamiento-futuro/20210220114713031179.html

 

مقالات دیگر