امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «ایوریونی» گرجستان

امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «ایوریونی» گرجستان

 

یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «ایویونی» گرجستان امضاء گردید.

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «ایویونی» گرجستان یادداشت تفاهمی در رابطه با همکاری امضا نمودند.

موضوع یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور ترجمه و همکاری سازنده در چهارچوب تبادل فرهنگی و ادبی میان دو کشور آذربایجان و گرجستان، برگزاری گردهمایی ها، میز گردها، کنفرانس های برخط (آنلاین) برای معرفی آثار منتشره، معرفی آثار منتشره در سطحی گسترده به مخاطبین، معرفی این آثار در رسانه های جمعی هر دو کشور، جادادن آثار منتشره در کتابخانه‏های ملی و عمومی هر دو کشور است.

 

سند را خانم آفاق مسعود، رئیس هیأت مدیره ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، و زائور نچکبیا، مدیر انتشارات امضا نمودند.

 

مقالات دیگر