ویدیوی «شهر قدیم آذربایجان چگونه پایتخت ارمنستان گردید» در رسانه های جمعی جهان

ویدیوی «شهر قدیم آذربایجان چگونه پایتخت ارمنستان گردید» در رسانه های جمعی جهان

 

تعدادی از رسانه های جمعی جهان از جمله تارنمای «مستقلا» از عراق، «الحریر» از چین، «هومن» از ازبکستان، تارنماهای «آلترناتیف تاریح»، «تدد» و «دیباچه» از ترکیه ویدیوی «شهر قدیم آذربایجان چگونه پایتخت ارمنستان گردید» را، که از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به زبان های مختلف ترجمه گردیده است، منتشر نموده اند.

این ویدیو، که بر پایه ی حقایق تاریخی تهیه گردیده است، اشاره گردیده است که شهر ایروان که امروزه پایتخت کشور ارمنستان گردیده است، از سال 1827 به این سو که با کمک روسیه ی تزاری ساکنین بومی این شهر از سرزمین آباء و اجدادی خود، شهر ایروان، رانده شده و به جای آنها کلونی های ارمنی در این شهر اسکان داده شدند. هم چنین در این ویدیو از نحوه شکل گیری جمهوری ارمنستان شوروی سخن به میان آمده است.

 

مقالات دیگر