فیدل کولوما: «باید هر کدام به نوبه ی خود در توسعه ی ارتباطات ادبی شیلی – آذربایجان سهمی داشته باشیم.»

فیدل کولوما: «باید هر کدام به نوبه ی خود در توسعه ی ارتباطات ادبی شیلی – آذربایجان سهمی داشته باشیم.»

 در تاریخ 17 ژوئن، کفیل موقت سفارت شیلی در جمهوری آذربایجان جناب فیدل کولوما در مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان حضور یافت.

در حین دیدار، تبادل نظر مبسوطی در خصوص آثار نویسنده های مختلف شیلیایی، که طی سال های سال از سوی مرکز ترجمه ی کشوری ترجمه و منتشر گردیده است، به عمل آمد و در خصوص گام هایی برای توسعه ی روابط ادبی میان آذربایجان شیلی مذاکراتی انجام گرفت.

جناب فیدل کوموما: «ما ارزش والایی به توجه مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به ادبیات شیلی قائلیم که این جریان از دهه ی 1990 به این سو آغاز گردیده است. از جمله باید به ترجمه ی آثار پابلو نرودان، شاعر پرآوازه ی شیلیایی، اشاره کنم که مرکز اقدام به انتشار آنها نموده است. هم چنین، انتشار آثار ادبی آذربایجانی در کشور شیلی و سایر کشورهای امریکای لاتین نیز برای ما بسیار مهم است. بر آنیم که این کار را در قالب همکاری های تنگاتنگ میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و مراجع ذیربط در کشور شیلی ادامه دهیم. مبادرت مستقیم مرکز ارتباطات فرهنگی وزارت امور خارجه ی شیلی در این امر مهم امری است بسیار ضروری.»

در پایان این دیدار کتاب «سرود یأس» اثر پابلو نرودا به مهمان اهداء گردید.

گالری

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.