شرکت بنیاد ترجمه در نمایشگاه بین المللی کتاب سوئد

شرکت بنیاد ترجمه در نمایشگاه بین المللی کتاب سوئد

رییس بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان خانم آفاق مسعود در 24- 27 سپتامبر 2014 در نمایشگاه بین المللی کتاب گوتنبرگ سوئد شرکت کردند. ایشان در چارچوب نمایشگاه با نمایندگان آکادمی سوئد، نیز با شورای فرهنگی استکهلم همچنین با نمایندگان آژانس بونییر و انتشارات نورثتدس دیدار نمودند. در این دیدار تبادل تجربیات و موضوع تنظیم و چاپ گلچینهای ادبی و منتخبات ادبیات جمهوری آذربایجان و سوئد مورد مذاکره قرار گرفت. همچنین، مسئولان نمایشگاه بیان داشتند در سال 2015 که نمایشگاه بین المللی کتاب سوئد برگزار خواهد شد، برای نمایش آثار هنری و نمایشی جمهوری آذربایجان نیز غرفه ای در محل مناسب تدارک خواهند دید. 

مقالات دیگر