روزنامۀ آیدین یول

 

روزنامۀ هفتگی آیدین یول ارائه دهندۀ دیدگاه های رسمی بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایحان می باشد. روزنامۀ هفتگی آیدین یول در بیست و چهار صفحۀ روزنامه ای منتشر می شود. در صفحات روزنامه می توانید با نمونه های برجستۀ ادبیات و هنر و ترجمه هایی از ادبیات جهانی آشنا بشوید. همچنین از ستونهای اصلی روزنامه مقالاتی در زمینۀ مشکلات اجتماعی و بشری است و نیز پژوهشهای کارشناسان در مورد امور ترجمه است.

روزنامۀ آیدین یول همچنین به خوانندگان نمونه هایی از خلاقیت و نوآوری چهره های شناخته شدۀ کشور و نیز مصاحبه های جالب و جذاب آنان را ارائه می دهد. در ضمن سایت روزنامه نیز به صورت مداوم و فعال در خدمت خوانندگان گرامی است.

سردبیر روزنامه یاشار علی یف است.

 

مقالات دیگر