پروژه مشترک بنیاد ترجمه و سفارت آرژانتین

پروژه مشترک بنیاد ترجمه و سفارت آرژانتین

پروژه مشترک بعدی بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان و سفارت آرژانتین – 

چهره معروف ادبیات معاصر کودکان آرژانتین – اثر «دایلان کیفکی» نوشتۀ ماریا إلنا والشین در جمهوری آذربایجان منتشر شده است.

این کتاب اساسا برای دانش آموزان دبیرستان در نظر گرفته شده است. کتاب دربارۀ ماجراهای فیلی است که توسط صاحبش رها شده است. 

مترجم اثر از زبان اسپانیایی امین علی‌عسگراف و ویرایشگر کتاب الگار الفی است. 

مقالات دیگر