۳۱ مارس روز نسل کشی آذربایجانی ها است

۳۱ مارس روز نسل کشی آذربایجانی ها است

 

اشغالگران ارمنی که از فانتزی های تشکیل دولت " ارمنستان بزرگ" بر انگیخته شده بودند در سال های ۱۹۰۵-۱۹۰۷ علیه ی آذربایجانی ها به صورت بصری عمل های خونین گسترده ای را انجام داده اند. وحشیگری های ارامنه که از باکو آغاز شده بود تمام آذربایجان، از جمله روستا های آذربایجانی را  که در حال حاضر اراضی ارمنستان محسوب  می گردند احاطه نموده بود. صد ها منطقه ی سکونی تخریب شده با خاک یکسان بوده و هزار ها نفر از آذربایجانی ها به طور وحشیگری به قتل رسانیده شده اند. تشکیل کنندگان این وقایع  در ارزیابی سیاسی و حقوقی درست  و مطرح ماهیت آن موانع ایجاد کرده و با این روش به آذربایجانی ها سیمای منفی ساخته و ادعا های قاصبکاز خودشان را مخفی نموده اند.

 از ماه مارس سال ۱۹۱۸ تحت شعار مبارزه با نیرو های ضد انقلاب توسط کمون باکو برنامه ی خصمانه ای که مقصد عمومی آن پاکسازی آذربایجانی ها از فرمانداری باکو بود شروع به انجام داد.

در ۲۶ مارس سال ۱۹۹۸ با  فرمان ریاست جمهوری آذربایجان که از طرف رهبر فقید - حیدر علی اف  در مورد "نسل کشی آذربایجانی ها" به امضا رسیده شده است به همان وقایع وحشت انگیز ارزیابی سیاسی تکافو داده شده و روز ۳۱ مارس "روز نسل کشی آذربایجانی ها " اعلام گشته است.

رئیس جمهور آذربایجان الهام علی اف در ماه ژانویه ی امسال راجع به صد ساله شدن "نسل کشی آذربایجانی ها " فرمان امضا کرده است.

 

سوینج فدایی

 

مقالات دیگر