نشر جدید مرکز ترجمه آذربایجان - کتاب " باور داشتیم که مردم ما آزاد زندگی خواهد کرد" علی مردان بیگ توپچیباش اف به طبع رسیده است.

نشر جدید مرکز ترجمه آذربایجان - کتاب " باور داشتیم که مردم ما آزاد زندگی خواهد کرد" علی مردان بیگ توپچیباش اف به طبع رسیده است.

 

میراث سیاسی و مطبوعاتی لیدر با تجربه ی مردم ترک-مسلمان چند میلیون نفری در روسیه تزاری، یکی از پدران ایدئولوژی و فعالترین رجال سیاسی جمهوری مردمی آذربایجان و اولین سخنگوی پارلمان علی مردان بیگ توپچیباش اف- نخستین باری است که به طور وسیع  به خوانندگان ارایه داده می شود. کتاب دارای نمونه های مقالات و سخنرانی ها و یاد داشت های سفری و مکاتبات دیپلماتیک و پژوهش های تاریخی و از میراث نامه ها و نوشته های رسانه ی هنری است.

 نشری که فعالیت بزرگوار  یکی از پدران تشکیل کننده ی دولت ملی  که  در این روز ها سالگرد ۱۰۰ ساله آن برگزار خواهد شد با اسناد و مدارک تاریخی  ارایه می شود و  در عین حال  فرایند پیدایش جمهوری مردمی آذربایجان و ابدی ماندن این ایدئولوژی  به طور کامل منعکس می شود. کتاب به خاطره عزیز کسانی که بر راه زنده ماندن تحقق ایدولوژی جمهوری، جان  خودشان را فروگذار نکرده اند و سالگرد ۱۰۰ ساله جمهوری مردمی آذربایجان  اختصاص یافته است.

تنظیم کننده کتاب ولایت قلی اف و ویرایشگر آفاق معسود هستند.     

 

مقالات دیگر