کتاب "چوچارا" ی آلبرتو موراویا در زبان آذربایجانی

کتاب "چوچارا" ی آلبرتو موراویا در زبان آذربایجانی

 

نشر جدید بنیاد ترجمه ی آذربایجان - کتاب " چوچارا" نویسنده ی برجسته ی ایتالیایی  آلبرتو موراویا منتشر شده است

 آلبرتو موراویا با آثار خود که در فضای ادبی دنیا معروف است از جمله با رمان های " زندگی بازی است" و " مصاحبه" و " توجه" و " زندگی دیگر" و بخصوص با سلسله ی حکایات "حکایات روم" که در تمام دنیا مورد توجه ی خوانندگان قرار می دارد شناخته می شود.

کتابی که حاوی رمان "چوچارا " ی نویسنده، از جمله حکایت های " ماریو" و " دوستی" و "ول خرج" و "احوال تلخ" و " شوخی های گرفتگی" و " تنه" و "نوزاد" و " سکه ی روم " و "دوبلور" از  سلسله حکایات "حکایات روم" می باشد به زبان ما توسط اعتماد باشکچید و ماهر قره اف ترجمه شده است.

مقالات دیگر