شولوم آلیخم اولین بار در زبان آذربایجانی

شولوم آلیخم اولین بار در زبان آذربایجانی
نشر جدید بنیاد ترجمه ی آذربایجان - "آثار برگزیده" ی نویسنده ی روسی یهودی تبار سولومون رابینوویچ که در ادبیات دنیا با امضای شولوم آلیخم مشهور است به طبع رسانیده است. 
شولوم آلیخم که در آثار خود  نهانی ترین و مطالب ظریف منش و خصلت انسان را با فکاهی نمکی تصویر می نماید، نارسایی های دوران خود و صحنه های تراژی کمدیکی را که در نتیجه ی جهل و بی سوادی به وجود آمده بود مورد طنز قرار داده است.
" رمان تیوه ی شیرساز"، حکایت نظیر "کالج" و "قبر نیاکان" و "سرگذشت سه شهر" و "مرحمت نشان نده !" و "سه زن بیوه" و "خوشبخترین کدنیان" و بیست حکایت دیگر نویسنده به زبان آذربایجانی از طرف مترجم مشهور، فرهاد عبد الله اف ترجمه شده است

مقالات دیگر