مجله ی مشهور "الناشر الأسبوعي" سازمان کتاب شارژا ی امارات متحده عربی در باره ی

مجله ی مشهور "الناشر الأسبوعي" سازمان کتاب شارژا ی امارات متحده عربی در باره ی

مجله ی مشهور "الناشر الأسبوعي" سازمان کتاب شارژا ی امارات متحده عربی در باره ی فعالیت بنیاد ترجمه آذربایجان مقاله ای منتشر کرده است. در مقاله " شعر اکراین معاصر (مرد، زن و چتر)" و مجموعه ی آذربایجان که در زبان گرجی انتشار یافته و راجع به نشر های دیگر اطلاع داده می شود.

مقالات دیگر