سازنده و معمار آذربایجان معاصر ۱۰ می - سالگرد ۹۵ ساله روز تولد فقید ملی آذربایجان حیدر علی اف است

سازنده و معمار آذربایجان معاصر  ۱۰ می - سالگرد ۹۵ ساله روز تولد فقید ملی آذربایجان حیدر علی اف است

شانسی که تاریخ به یک ملت ارایه می دهد فقط می توان با شرکت شخصیت های برجسته ی تاریخی و با ریاست آنها ارزیابی کرد. از این جهت مصطفی کمال آتاتورک برای ترکیه، شارل ده گول برای فرانسه هر چی انجام داده است فقید ملی ما - حیدر علی اف هم همان چیز ها را در مواقع سخت برای وطن و مردم به جا آورده است.

حیدر علی اف قرن گذشته یکی از شخصیت های نادری بوده است که مردم ما او را به جولانگاه سیاسی دنیا بخشیده است. حیدر علی اف شخصی بوده است که بعد از انقراض جمهوری مردمی آذربایجان جرقه های استقلال را که از واقیعت سیاسی دور افتاده و فقط به اندیشه های دولت ملی تبدیل گشته بود از آغاز سال های ۷۰ میلادی تا به سال های ۹۰ به واقیعت دولت آذربایجان وصل کرد. این شخصی نابغه وقتی که زنده بود به لیدر ملی مردم تبدیل گشته و مقاومت دولتی را که بر حسب فداکاری های بزرگ و بیش از حد به وجود آورده بود تامین کرد. جز به این پیشرفت دموکراتیک و ابدی ماندن استقلال آذربایجان و همیشگی آن را تامین نمود. در صورتیکه تحت ریاست حیدر علی اف در سال های ۸۰-۷۰ قرن گذشته اقدامات برای پیشرفت فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی از جمله در راستا ی بیداری آگاهی ملی بشکل عیان و نهانی انجام داده نشد ما امروز نمی توانستیم از وجود آذربایجان که دارای خط سیاسی مستقیل است حرف بزنیم.

در اواخر سال های ۸۰ قرن گذشته به پا شدن مردم آذربایجان که برای حفظ "من" ملی بود و غیر از این توسعه ی جنبش آزادی ملی مبتنی بر خط سیاسی و ایدیولوژیک سال های ۷۰ بود. با طلب ضرورت تاریخ و تاکید مردم در ماه ژوئن سال ۱۹۹۳ - در دوران حساس آذربایجان فقید - ملی حیدر علی اف که دوباره به ریاست آذربایجان برگشت و این ماموریت با مسولیت را بر عهده گرفت در مدت کوتاه به نجات دولت و ثبات اجتماعی -سیاسی و برپا ی نگهداری قانون و حقایق کوشید و به جلوگیری از رکود اقتصادی رسیدگی کرد. همچنین جلو ی خطر نابود شدن ارزش های اخلاقی و ملی - معنوی گرفت

حیدر علی اف با آنکه در میان ما نیست امروزه می توانم مطمئنا بگوییم که ایده های پاینده او به راه پیشرفت مترقی مردم ما مداوم نور می افشاند و هر یکی آذربایجانی را در اطراف مرام و مقاصد واحد جمع آوری می کند. همچنین با آن تسلی می یابیم که فقید ملی نظیر رییس جمهور محترم - الهام علی اف یک پیروانی سیاسی شایسته دارد که به ظرافت سیاست دنیا معاصر از عمق بلد است و دائما مرام دولت

و مردم را بالاتر قرار می دهد و در تمام عرسه های سیاست منافع شهروند کشور را در نظر می گیرد. با یک کلمه هر وعد اش را با عمل خود تصویب می نماید.

مقالات دیگر