ادبیات آذربایجان در کتابخانه های مرکزی اروپا

ادبیات آذربایجان در کتابخانه های مرکزی اروپا

در چارچوب لایحه های بین المللی که بنیاد ترجمه آذربایجان در راستا ی شناساندن و تبلیغ ادبیات آذربایجان در تمام دنیا انجام می دهد، امسال کتاب " اسرار (حکایات آذربایجانی)" که در آلمان به طبع رسیده است، تعداد کتابخانه های اروپا جا گرفته است.

نسایخ کتاب که چشمانداز ادبیات معاصر آذربایجان را منعکس می کند، در کتاب خانه های دانشگاه های برلین، بوخوم، بامبرگ، ینا، فرای برگ و هاله آلمان، در کتابخانه ی مرکز پژوهش هنر و ادبیات برلین، کتابخانه ی انستیتوتو ی اروپا شرقی برلین، کتابخانه ی دانشگاه وین، کتابخانه های شهری اینسبورگ، گراتس، زالتسبورگ، در کتاب خانه های مرکزی شهر های بازل و سوریخ سوئد، کتابخانه ی دانشگاه برن، کتابخانه ی دانشگاه لوکزامبورگ از جمله در شبکه های کتابخانه ی اداره ی فرهنگی لیختناشتاین جا گرفته است.

باید تذکر داشت که کتابی که حاوی آثار سیما های معروف ادبی نظیر جلیل محمدقلیزاده و میر جلال و عسی حسین اف و صابر احمدلی و عسی ملک زاده و مقصود ابراهیم بیگ اف و یوسف صمد اوغلی و انار و الچین و مولود سلیمان لی می باشد به زبان آلمانی توسط مترجمان آلمانی و اتریشی - لوتس انگل و هلگا پابل و سنا دوگان و هیلدا تانیک و ماریون کوبین سمیون اوا و والترواد و ولفرام شرودر ها ترجمه شده است.

مقالات دیگر