گواهینامه های بنیاد ترجمه آذربایجان به صاحبان آن عطاء شد

گواهینامه های بنیاد ترجمه آذربایجان به صاحبان آن عطاء شد

۱۱ می به بیش از ۲۰ نفر مترجمانی که در دوره های انتخابی بنیاد ترجمه آذربایجان شرکت کرده اند، گواهینامه ها ارایه داده شد. خاطرنشان کنیم که این رویداد در راستا ی توسعه ی کار ترجمه و زبان از جمله تعیین متخصصانی که توی کشور در رشته های زبان و ترجمه کار می کنند انجام داده می شود

ولایت حاجی اف که سر ویراستار بنیاد است رونمایی را با سخنرانی خود افتتاح کرد و بیان نمود که دوره های فعلی مرحله اول دوره های اعتباربخشی آینده می باشد که برگزاری آن در نظر گرفته شده است. متخصص هایی که دارای گواهینامه هستند در فرایند اعتباربخشی مانند برنده ی مرحله ی اول امتحانات آزمایشی محسوب می شوند. ولایت حاجی اف تشریح کرده است که این فرایند مداوم ادامه خواهد یافت

سپس برنده ها سخن گرفتند. سخنرانان برای این رویداد هایی که در رشته ی ترجمه نظام را برقرار می کند سپاسگذاری کردند و گفتند که در کار های ترجمه با مرکز ترجمه آرزوی همکاری دارند

گالری

مقالات دیگر