رمان " سر" نویسنده مردمی - الچین در مصر به طبع رسیده است

رمان " سر" نویسنده مردمی - الچین در مصر به طبع رسیده است

 نشر بعدی  - رمان " سر"  نویسنده برجسته ی آذربایجان الچین در چارچوب لایحه های بین المللی بنیاد ترجمه ی آذربایجان که برای شناساندن و تبلیغ ادبیات آذربایجان در تمام دنیا انجام داده میشود در کشور مصر منتشر شده است.

کتابی که در انتشارات " ان ادب"  مصر به طبع رسیده است از نسخه ی اصلی به زبان آذربایجانی از طرف دکتر  أحمد سامي العايدي - رئیس رایزنی روابط تحصیل و فرهنگی، وابسته ی مسایل فرهنگی سفارت جمهوری عربی مصر در آذربایجان ترجمه شده است.

مقالات دیگر