کتاب "داستان های آذربایجان" در لندن به طبع رسید

کتاب "داستان های آذربایجان"  در لندن به طبع رسید

 

نشر بین المللی بعدی  بنیاد ترجمه آذربایجان - کتاب "داستان های آذربایجان" که چسمنداز کامل ادبیات آذربایجان را منعکس می کند در بریتانیا به طبع رسیده است. 

ویرایشگر کتابی که حاوی داستان های نویسندگان برجسته - همچون عبد الرحیم حقوردی اف و علی ولی اف و میر جلال و انور محمد خانلی واسماعیل شیخلی و عسی حسین اف و صابر احمدلی و ایسی ملکزاده و یوسف صمد اوغلی و مقصود ابراهیم بیگ اف و آنار و واقف نصیب و شاه مار و الچین و مولود سلیمان لی و سارا اغوز و سیران شخاوت و محمد اروج و کمال عبد الله و عاقل عباس می باشد متخصص زبان و ادبیات انگلیسی، نویسنده و مترجم آنه تومپسون بوده است. مولف پیشگفتار مدیر دفتر " بریتیش کنسل آذربایجان"  متخصص زبان و ادبیات، الیزابت اوایت است.

کتاب در چاپخانه ی "هردفوردشیر پرس"  بریتانیا منتشر شده است.

مقالات دیگر