ژوئن - روز نیرو های مسلح آذربایجان ۲۶

ژوئن - روز نیرو های مسلح آذربایجان ۲۶

 

 

در بیانیه استقلال جمهوری دموکراتیک آذربایجان که در ۲۸ می سال ۱۹۱۸ قبول شده بود ذکر می شد که آذربایجان برای اینکه خود را از حمله های خارجه دفاع کند و خنثی کردن نیرو های دشمن توی کشور باید به ارتش منظم داشته باشد و باید نیرو های مسلح خود را تشکیل کند. مربوط به این نیاز در اولین کابینه ای که در ۲۸ می سال ۱۹۱۸ تاسیس شده بود، به سمت وزیر دفاعی سر لشگر خوسرو پاشا بیگ سلطان اف انتساب یافت.

علی رقم که جمعاء ۲۳ ماه عمر کرد در دوران جمهوری ارتش ملی ما که  یکی از نشاندهنده های دولت مستقل بود، شکل دهی یافت. در ۲۶ ژوئن قراری در باره ی تاسیس ستاد نظامی دارای استاتوس تقسیم نظامی قبول گردید و بنیاد ارتش ملی آذربایجان گذاشته شد.

ولی بعد از انقراض جمهوری مردمی فرایند ساخت ارتشی وقفه گرفت. فقط بعد از آنکه فقید ملی حیدر علی اف در سال ۱۹۶۹ به ریاست آذربایجان آمد در نتیجه ی خدمات استثنا ای فرایند پرورش کادر های نظامی توسعه یافت. حیدر علی اف در سال ۱۹۷۱ در نتیجه کوشش های بزرگ بنیاد  لیسه ی نظامی که  به اسم شجاع برجسته جمشید نخچوانسکی  بود و مقصود پرورش کادر های نظامی داشت، گذاشت. تاسیس لیسه نظامی که در آذربایجان به پرورش کادر های نظامی جهت دهی داشت البته از نظر ریاست شوروی خارج نبود. در همان دوران کمیسیون هایی که پی در پی از مسکو  به آذربایجان فرستاده شده بود هرچند که سعی می کردند  بی لزومی همچین لیسه را توضیح دهند، ولی سیاست و دیپلماسی دوربینانه حیدر علی اف جلو ی کوشش ها را گرفته و کارکرد همان لیسه در آذربایجان باعث توجه به رشته ی نظامی و پرورش کادر های افسر آذربایجانی شده بود.

در اواخر سال ۱۹۹۱ در نتیجه فروپاشی شوروی آذربایجان که استقلال خود را دوباره کسب نمود با وضع پیچیده ی سیاسی و اقتصادی مواجه شده بود.

در تابستان سال ۱۹۹۳ بعد از آنکه فقید ملی حیدر علی اف با خواهش مردم دوباره به ریاست کشور آمد در راستا ی تشکیل ارتش  اقدامات مهمی برداشه شد. در ۱۲ می سال ۱۹۹۴ پس از آنکه در میان آذربایجان و ارمنستان در باره آتشبس قرادادی منعقد شد، شکلگیری ارتش ملی آذربایجان سرعت گرفت. در نتیجه سیاست انجام شده به تامین مواد- فنی  و به افزایش آمادگی روانی - معنوی هیات ارتش افزایش یافت.

امروز از تشکیل نیرو های مسلح آذربایجان ۱۰۰ سال می گذارد. با فرمان ۲۲ می سال ۱۹۹۸ که توسط فقید ملی حیدر علی اف به امضا رسیده بود، ۲۶ ژوئن روز نیرو های مسلح مانند عید سراسری کشور برگزار می شود.

نیرو های مسلح آذربایجان که در نتیجه ی خدمات استثنای فقید ملی حیدر علی اف شکل گرفته و قدم به راه توسعه زده  است، امروزه زیر ریاست فرمانده ارشد، رئیس جمهور الهام علی اف ماموریت با شرف خود را با موفقیت ادامه می دهد.

امروزه  می توانیم مطمینا بگوییم که  نیرو های مسلح آذربایجان - قویترین ارتش منطقه با امر رئیس جمهور، فرمانده ارشد الهام علی اف آماده است که تمامیت ارضی کشور را تامین نماید و خاک هایمان را  که زیر گام دشمن قرار گرفته، آزاد کند و  کاملا به این پوتنسیال دارا است.

 

 

مقالات دیگر