روزنامه مصر از رمان "سر" الچین نوشت

روزنامه مصر از رمان "سر" الچین نوشت

روزنامه مشهور "الاهرام" مصر در باره رمان "سر " نویسنده مردم، الچین که در انتشارات "الادب" قاهره به طبع رسیده است، مقاله ی بزرگی منتشر گشته است. در مقاله که تحلیل مفصل کتاب ارایه داده شده است، راجع به پروژه هایی که بنیاد ترجمه آذربایجان در چارچوب همکاری با دنیا عرب انجام داده است، اطلاعات وسیع جا داشته است. روزنامه  الاهرام که از سال ۱۸۷۵ منتشر می گردد و در حال حاضر روزانه نزدیک به میلیون شمارگان به طبع می رسد، بیش از ۲۰ کشور عرب پخش می شود.

مقالات دیگر