مجله لندن از "داستان های آذربایجان" نوشت

مجله لندن از "داستان های آذربایجان" نوشت

مجله " اروپا امروز" بریتانیا در باره ی پروژه های بین المللی بنیاد ترجمه آذربایجان از جمله راجع به کتاب "داستان های آذربایجان" که در این روز ها در کتابخانه بریتانیا ی لندن رونمایی شده است، مقاله ای ارایه داده است. (https://eutoday.net/news/culture/2018/short-stories-from-azerbaijan-in-one-volume)

در مقاله ذکر می شود:

مراسم رونمایی کتاب " داستان های آذربایجان" که توسط بنیاد ترجمه آذربایجان و انتشارات " هردفردشیره پرس" به وجود آورده شده است، در ۱۵ ژوئن نه در جای دیگر، بخصوص در کتابخانه بریتانیا ی لندن که میزبانی رویداد های ادبی با احتشامی داشته است رخ داد.

با وجود اینکه تعداد از نویسندگانی که آثارشان داخل کتاب بود، به خوانندگان انگلیسی آشنا نبودند، ولی کتاب مورد توجه قرار گرف. آشکار کردن اثر نویسنده ی ناشناس همیشه مایه ی ذوق دارد. این مجموعه برای ما اینجوری ۲۸ تا فرصت را عطاء می کند. خواننده ی انگلیسی همیشه به ژانر داستان ارزش داده است. مانند دیکنس، موریسون، کونان دویل، هربرت جورج اولس نوابغ هم به خاطر توجه خوانندگان بیشتر وقت ژانر داستان را اولویت قرار داده اند.

مقالات دیگر