مجله ی ادبیات جهان " خزر" در کتابخانه و دانشگاه های دنیا

مجله ی ادبیات جهان " خزر" در کتابخانه و دانشگاه های دنیا

 

شکل الکترونیکی مجله ی ادبیات جهان " خزر"  از ماه ژوئن در کتابخانه های مرکز پخش کتاب ها و مجلات و پورتال ها به دنیا (آبیسکو)  به استفاده خوانندگان داده شده است. مقصود پخش، شناساندن مجله ی ادبیات جهان " خزر" به دنیا  می باشد. مجله همچنان در کتابخانه های آنکارا و معمار صنان و قاضی و مرمره  و در کتابخانه های الکترونیکی  ۳۶ دانشگاه دیگر ترکیه  جا داشته است.

 http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=552

 

مقالات دیگر