کتاب لیلی علی افا در لندن منتشر شده است

کتاب لیلی علی افا در لندن منتشر شده است

 

کتاب " دنیا مانند رویا می گدازد"  شاعر جوان آذربایجان لیلی علی افا در شهر لندن به طبع رسیده است. کتابی که  در راستا ی تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان منتشر گشته است در انتشارات" هردفوردشیر پرس"  انتشار شده است.  کتابی را که حاوی ۱۳۰ شعر می باشد، به زبان انگلیسی شاعران و مترجمین مشهور کارالینو والتون و انا ماریا جکسون برگردانده اند

ویراستار نشر کارالینو والتون می باشد.

 

مقالات دیگر