شعر آذربایجان در بلاروس

شعر آذربایجان در بلاروس

نشر بین المللی بعدی بنیاد ترجمه آذربایجان - کتاب مجموعه ی ادبیات معاصر آذربایجان که چشمانداز شعری ادبیات قرن بیستم آذربایجان را منعکس می کند، در کشور بلاروس به طبع رسیده است.

کتابی را که حاوی آثار چهره های افکار شعری ملی - صمد ورغون، میکاییل مشفق، رسول رضا، حسین عارف، بختیار وهابزاده، نبی خزری، مدینه گلگون، علی آقا کورچایلی، علی کریم، نریمان حسنزاده، خلیل رضا اولوتورک، محمد آراز، جابر نوروز، توفیق بایرام، فکرت قوجا، موسی یعقوب، واقف صمد اوغلی، عباس عبدالله، عیسی اسماعیل زاده، الکبر صلاحزاده، نصرت کسمنلی، صابر روستمخانلی، زلیمخان یعقوب، عادل میرسید، رستم بهرودی، سلام سروان بوده است به زبان بلاروس از طرف شعارای معروف بلاروس ت.سیوتس، ه.گالپروویچ، ی.الیچانکا، و.رادوک، ی.ماستاک  و.واشجانکا ترجمه شده است.

نشری که در تاریخ روابط ادبی بلاروس و آذربایجان اولین رویدادی می باشد، توسط انتشارات "زویزدا" بلاروس منتشر گشته است.

طراح کتاب ت.سیوتس و ویراستار و.کاتسویچ می باشند

مقالات دیگر