گواهینامه های بنیاد ترجمه ی آذربایجان به صاحبان آنها عطاء داده شد.

گواهینامه های بنیاد ترجمه ی آذربایجان به صاحبان آنها عطاء داده شد.

 

دوره انتخابات بعدی مترجمین که بنیاد ترجمه آذربایجان در راستا ی پیشرفت کار ترجمه و زبان از جمله تعیین متخصصان ورزیده در کشور برگزار می نماید، به پایان رسیده است. در ۱۱ سپتامبر به مترجمینی که در دوره انتخاباتی مربوط به رشته های اجتماعی - سیاسی، علمی- فنی، مالی-اقتصاد، پزشکی، حقوق و غیری کسب موفقیت کرده اند، گواهی نامه ها عطاء داده شده است.

مراسم رونمایی را با سخنرانی، رهبر دوره انتخابات، سرویراستار ارشد بنیاد در مسایل ترجمه و نشر ولایت حاجی اف افتتاح کرده است. وی بیان کرده است که مقصود اصیل دوره انتخابات مترجمین پیشرفت کار ترجمه و زبان در کشور، آشکار شدن پیشه کاران می باشد. او خاطرنشان کرده است که کاری که انجام داده می شود برای پیشرفت رشته ی موافق موثر خواهد شد. سخنران همچنان مورد توجه قرار داده است که اطلاعات مربوط به اشخاصی که موفق به قبول امتحانات شده و کسب گواهینامه گردیده اند در پایگاه اطلاعاتی بنیاد جای داشته باشد. وی تصریح نموده است که:

- پایگاه اطلاعات بخصوص مقصود دارد که در مکاتبه نهاد های دولتی، اسناد رسمی در عین حال تدوین و ترجمه متون دیگر متخصصان ترجمه و زبان را تعیین نماید و آنها را به این کار ها جهت دهی کند. بر این باور هستیم که این پروژه ی بزرگ در رشته ترجمه و زبان کشور نظم را به وجود می آورد و تکان پایه ای را به پیشرفت آن خواهد داد.

 

گالری

مقالات دیگر