رونمایی کتاب " ع. ب. توپچی باشوف : باور داشتیم که مردم ما مستقل زندگی خواهد کرد" برگزار شده است.

رونمایی کتاب " ع. ب. توپچی باشوف : باور داشتیم  که مردم ما مستقل زندگی خواهد کرد" برگزار شده است.

 

در ۲۶ سپتامبر مراسم رونمایی کتاب "ع. ب. توپچی باشوف  باور داشتیم  که مردم ما مستقیل زندگی خواهد کرد" که بنیاد ترجمه ی  آذربایجان مانند تحفه ای به سالگرد ۱۰۰ ساله جمهوری مردمی آذربایجان منتشر کرده بود، برگزار شده است.

 

رویداد را که در فرهنگستان علوم سیاسی آذربایجان برگزار می شد با سخنرانی رئیس فرهنگستان اکادمییسون، اورخان الکبر اف افتتاح کرده، نشر مذکور را مربوط به سالگرد ۱۰۰ ساله جمهوری آذربایجان و دستور موافق در باره ی اعلام سال جمهوری مردمی آذربایجان  رییس جمهور جمهوری آذربایجان مانند رویداد مهمی ارزیابی کرده است.

تدوین کننده ی کتاب - سفیر فوق العاده و الا اختیار آذربایجان مقیم در مجارستان، دکترا ی فیلولوژی، پروفسور ولایت قلی اف داده شد. دانشمند در باره ی پروسه ی تدوین کتاب اطلاع مفصلی داده و بیان کرد که این کتاب  حاوی مقالات و سخنرانی های رجال سیاسی بزرگ - یادداشت های سفری - مکاتبه ی دیپلماتیک وی، تحقیقات های تاریخی، روزنامه نگاری غنی می باشد و این اثر از لحاظ پژوهش تاریخ مفصل استقلال آذربایجان برای مورخین و دیپلومات ها، سیاستمداران بخصوص در تدریس سیاستمداری از جمله برای هر آذربایجانی منبع ارزشمندی محسوب می گردد.

 

در همایش وکیل مجلس ملی دکترا ی علوم سیاسی پروفسور المان نصیر اف، رییس دانشکده ی اداربرداری سیاسی دکترا علوم سیاسی الچین احمد اف، پروفسور فرهنگستان علوم ملی آذربایجان سولماز رستم اوا ی توحیدی، استاد کرسی  تاریخ فرهنگستان علوم سیاسی آذربایجان هوا محمد افا، مدیر کرسی تاریخ فرهنگستان، استادیار  فردوسیه احمد افا و دیگران سخنرانی کردند و راجع به کتاب فکر و ملاحظات خودشان را مورد توجه ی  عموم قرار داده اند.

 

گالری

مقالات دیگر