اثر " رویا های روز" بگاتر آرابولی در زبان آذربایجانی

اثر " رویا های روز" بگاتر آرابولی در زبان آذربایجانی

 

نشر جدید بنیاد ترجمه ی آذربایجان کتاب اشعار شاعر مشهور گرجی " رویا های روز" بگاتر آرابولی به طبع رسیده است.  به کتابی که منعکس کننده ی نمونه های درخشان چکالمه ی گرجی می باشد اشعار شاعر که در سبک اتود، قطعات، حکایت منظوم، پریتچا به رشته تحریر در آورده است  جمع آوری شده است. مجموعه ی اشعار شاعر که آثارش اولین باری است که در آذربایجان منتشر می شود از طرف شاعر -مترجم الله وردی تکلی ترجمه گردیده است.

 

ویراستار های کتاب اعتماد باشکچید و سلام سروان هستند.

 

مقالات دیگر