پابلو نرودا در زبان آذربایجانی

پابلو نرودا در زبان آذربایجانی

 

نشر جدید بنیاد  ترجمه ی دولتی آذربایجان - کتاب  اشعار " نغمه های ناامیدی" شاعر برجسته ی چیلی، برنده ی جازه ی نوبل، پابلو نرودا  به طبع  است. آثار نرودا را که از سر آمد های شعر دنیا در قرن ۲۰ محسوب می گردد، به زبان ما  مترجم و شاعر مشهور سلام سروان ترجمه نموده است.

ویراستار کتاب ماهر .ن .قره اف می باشد.

 

مقالات دیگر