بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان در دانشگاه اوراسیا راجع به "مشکلات ترجمه" رویدادی برگزار کرده است.

بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان در دانشگاه اوراسیا راجع به "مشکلات ترجمه" رویدادی برگزار کرده است.

بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان در دانشگاه اوراسیا راجع به "مشکلات ترجمه" رویدادی برگزار کرده است. دکترای فیلولوژی، رییس کرسی فیلولوژی عمومی، المیرا محمد افا که رویداد را با سخنرانی افتتاحییه باز کرده است، راجع به فعالیت موفق بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان در زمینه ی زبان و ترجمه، نشر و ترجمه ی با کیفیت نمونه های ادبیات دنیا به زبان آذربایجانی از جمله از پروژه هایی که برای تبلیغ و معرفی ادبیات آذربایجان انجام داده شده است، سخن گفت. سپس به شرکت کنندگان رویداد فیلم تبلیغاتی بنیاد نشان داده شد. بعد سخن به معاون هیات اداری بنیاد، به  ولایت حاجی اف داده شد. ولایت حاجی اف از آخرین رویداد های بنیاد و نشر و رونمایی های  بین المللی اظهار نظر کرد. سپس رییس اداره ی علم و آموزش و فرهنگ بنیاد، نویسنده و مترجم اعتماد باشکچید و  متخصص زبان ترکی اداره ی روابط بین المللی، دکترا ی  فیلولوژی کماله الکبر افا به پرسش هایی دانشجویان و معلمین جواب دادند.

 

گالری

مقالات دیگر