کتابی که دوران خاندان های تاریخ ما را بررسی می کند در مسکو منتشر یافته است.

کتابی که دوران خاندان های  تاریخ ما را بررسی می کند در مسکو منتشر یافته است.

کتاب "میراث سیاسی دوره ی خاندان های تاریخ ما زیر نور اسناد" (بنیاد  ترجمه ی دولتی آذربایجان) دانشمند برجسته ی آذربایجان، آکادمیسین رامیز مهدی اف در مسکو منتشر یافته است.

کتابی که دوران خاندان های آذربایجان را که یکی از مراحل دردمند و حساس تاریخ آذربایجان می باشد،  دوران قدیم خاندان ها را که تا به امروز هنوز هم به تاریخشناسی معلوم نمی باشد نشان می دهد و به نکات تاریکی که موجب اختلال علمی می شود روشنایی می بخشد.در این کتاب حوادث و شخصیت های تاریخی به وسیله ی استدلال های علمی و اسناد بایگانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مترجم زبان روسی اثر پسته آخوند افا،  مولف شروح و یادداشت های مربوط به متون دکترا ی تخصصی علوم سیاسی الدار امیر اف،  مترجم اسناد بایگانی از زبان فارسی معاون رییس پژوهشگاه علوم قفقاز،  شاهین یحیی اف،  ویراستاران نادیا قفر افا و فرخ رضا اف می باشد.

کتاب برای مورخان و منبع شناسان از جمله راجع به کتاب خوانانی که به تاریخ قدیم آذربایجان علاقه دارند منبع با ارزشی است.

 

مقالات دیگر