به پروژه ی "دیدار با کتاب" آغاز گردید.

به پروژه ی "دیدار با کتاب" آغاز گردید.

 

بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان با مقصود افزودن توجه بر ادبیات و کتابخوانی، شایع گردیدن فرهنگ کتاب و خواندن آن از  جمله آگاه ساختن مردم را از فرایند های ملی معاصر و ادبی - دنیوی درکشور به پروژه ی جدید آموزنده ای  به نام "دیدار با کتاب"  آغاز کرده است.

اولین رویداد پروژه ای که برگزاری آن در مناطق و شهرستان های مختلف برنامه ریزی گشته بود  ، در بخش شهر شکی دانشگاه تربیت معلمین آذربایجان اتفاق افتاده است.

مراسم را با سخن افتتاحیه رئیس علم و آموزش و فرهنگ بنیاد،  نویسنده و مترجم اعتماد باشکچید گشوده،  راجع به مرام و مقصود پروژه سخن گفته است. وی از نشر های محلی و بین المللی که از طرف بنیاد به عرصه در آورده شده است،  سخن گرفت.

مشاور رئیس هیات اداری بنیاد،  ایلگار رسول اف و سر ویراستار بخش اطلاعات،  قانتورالی راجع به نقش ادبیات داستانی در پیشرفت جامعه و تاثیر کتابخوانی بر تفکر انسان سخنرانی کرده اند. شعرا ی جوان - رقیبه ناظم غیزی،  جلیل جوانشی، ر شهریار دل گرانی و آقشین اورن از جمله از شعارا ی منطقه آقا رمضانلی شعر هایشان را خوانده اند.

 شاعر،  استاد بخش شکی دانشگاه تربیت معلمین واقف اصلان،  مدیر مرکز منطقه ای شکی فرهنگستان علوم ملی آذربایجان یوسف شکرلی سخنرانی کرده و راجع به فعالیت بنیاد ترجمه و از اهمیت پروژه های آموزشی سخن گفته اند.

پروژه ی "دیدار با کتاب" در نظر گرفته شده است که در شهر ها و شهرستان های دیگر کشور نیز ادامه یابد.

 

گالری

مقالات دیگر