Page 10 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 10

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine yanında Tərcümə Mərkəzi


         is qamə ndə xüsusi nəşrlərin, lüğət və sözlüklərin
         çapını təşkil edir.
           5. Marke nq və yayım şöbəsi – Mərkəzin nəşr -
         lərinin yayımı, təbliği və abunəsi işini həyata keçirir.
           Mərkəzin Azərbaycanda və xarici ölkələrdə
         həyata keçirilən nəşrlərinin yayımını, onların ölkə
         daxilində və ölkədən kənarda təşkil edilən sərgilərdə
         təqdima nı, həmçinin “Xəzər” dünya ədəbiyya
         jurnalının illik abunə qeydiyya nı təşkil edir.
           Bununla yanaşı, şöbə gənclərin dünya görü -
         şünün, mütaliə marağının ar rılması məqsədi ilə
         mütəmadi olaraq universitetlərdə Mərkəzin yeni
         nəşrlərini təqdim etməklə tələbələrə bu əsərlərin
         məzmunu və mənəvi mahiyyə haqda məlumat   seçimini müəyyənləşdirir, Azərbaycan dilinə
         verir.                    tərcüməsi nəzərdə tutulan ədəbi, elmi əsərlərin,
           6. Elmi‐Bədii Şura – ic mai əsaslarla fəaliyyət dil və tədris vəsaitlərinin müzakirəsini və s. təşkil
         göstərir. Elm, təhsil, ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsi edir. Mərkəzin elm, təhsil, ədəbiyyat üzrə tərcüməsi
         üzrə dünya müstəvisinə çıxarılacaq əsərlərin və nəşri nəzərdə tutulan əsərlərin rüblük, illik
                                tema k planlarını təsdiq edir.
                                  7. Ekspert Şurası – ic mai əsaslarla fəaliyyət
                                göstərir. Dil və tərcümənin səviyyəsinin qiymət -
                                ləndirilməsi üzrə Mərkəzə təqdim olunan mətn
                                və materialların, tərcümənin müxtəlif sahələri
                                üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin peşəkarlıq
                                dərəcəsinin müəyyənləşdirməsi işini həyata keçirir.
                                  8. “Xəzər” dünya ədəbiyya	 jurnalı – müasir
                                dünya ədəbi proseslərini mütəmadi olaraq
                                işıqlandırır. Dünyanın aparıcı ədiblərinin əsərlərini,
                                həyat və yaradıcılıqlarına dair məlumatların,
                                memuar, müsahibə və gündəliklərin tərcüməsini
                                və nəşrini həyata keçirir. Bədii tərcümənin
                                təkmilləşdirilməsi, bədii tərcümə sahəsi üzrə gənc

          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15