Page 5 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 5

2014 – 2017


        Azərbaycanda müasir mətbua n, teatrın və  dilçiliyi yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1969-cu
      təhsil sisteminin təşəkkül tapması, xalqımızın ic- ildə müstəqil Dilçilik İns tutunun fəaliyyətə
      mai-siyasi və mədəni həya nda baş verən    başlaması ilə dilşünaslıq elmimizin sürətli inkişaf
      dəyişikliklər Azərbaycan dilçiliyinin də inkişaf yolu tutaraq ardıcıl şəkildə müvəffəqiyyətlər
      yolunu müəyyən etmişdir. Ana dili ilə bağlı yeni- qazanması üçün möhkəm zəmin yarandı.
      yeni dərsliklər, lüğətlər və sanballı elmi tədqiqatlar Azərbaycan dilçiliyi Məmmədağa Şirəliyev,
      meydana çıxmışdır. Bu sahədə görkəmli ziyalılarımız Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Muxtar Hüseynzadə,
      Mirzə Kazım bəy, Mirzə Fətəli Axundzadə, Rəşid Əliheydər Orucov, Səlim Cəfərov, Əlövsət Abdul-
      bəy Əfəndiyev, Sultan Məcid Qənizadə, Məhəm - layev, Fərhad Zeynalov və digər alimlərimizin
      məd ağa Şahtaxtlı, Nəriman Nərimanov, Üzeyir  yüksək elmi səviyyəli tədqiqatları yalnız dilşü -
      Hacıbəyli və başqalarının mühüm xidmətləri vardır. naslığımızı yox, ümumən Azərbaycan ic mai fikrini
        Ana dilimizin tədqiqi xüsusilə ötən əsrin ilk zənginləşdirdi.
      onilliklərindən başlayaraq bilavasitə diqqət   Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev res -
      mərkəzində olmuşdur. Həmin dövrdə Üzeyir    publikamıza rəhbərlik etməyə başladığı ilk vaxt-
      Hacıbəyli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Bəkir  lardan Azərbaycan ədəbi dilinə ayrıca diqqət
      Çobanzadə, Cavad Axundzadə, Xalid Səid Xocayev ye rmiş, ana dilimizin Azərbaycan SSR Kons tu -
      və digərlərinin dilimizin qramma kasına dair bir si yasında dövlət dili kimi xüsusi maddədə gös -
      çox tədqiqatları işıq üzü görmüşdür. 1926-cı ildə tərilməsinə nail olmuşdu. Heydər Əliyevin hazırlayıb
      Birinci Türkoloji Qurultayın Bakıda keçirilməsi həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu strategiyasının
      ölkəmizdə dilçilik sahəsində əldə olunan    tərkib hissəsi olan dil siyasə nin nə cəsidir ki,
      nailiyyətlərin mən qi davamı kimi yeni-yeni  1970-ci illərdə Azərbaycan dilinin tarixi intensiv
      tədqiqatların meydana çıxmasına təkan vermişdir. şəkildə öyrənilmiş, müasir Azərbaycan dilinin
        1920-ci illərdə respublikada aparılan dilçilik problemləri ilə bağlı çoxsaylı elmi-nəzəri əsərlər
      tədqiqatları Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö   yaradılmışdır. Ali məktəblər üçün yazılmış dördcildlik
                             “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyi 1974-cü ildə
      Cəmiyyə ndə və Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat
                             məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə milli dilçilik
      İns tutunda mərkəzləşmişdi. Sonralar SSRİ Elmlər
                             elminin inkişa	na töhfə kimi qiymətləndirilərək
      Akademiyası Zaqafqaziya filialının Azərbaycan
                             respublikanın Dövlət mükafa na layiq görülmüşdür.
      şöbəsinin və SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan
                             Azərbaycan dilinə və ümumiyyətlə, Azərbaycan
      Filialının Dil və Ədəbiyyat İns tutunun yaradılması
                             dilçilərinin əməyinə verilən qiymət və onlara
      ilə həmin tədqiqatlar daha sistemli və əhatəli
                             göstərilən qayğı Azərbaycanın keçmiş sovet
      aparılmağa başladı. 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər
                             məkanında, eyni zamanda beynəlxalq elm aləmində
      Akademiyası təşkil olunduqdan sonra Azərbaycan
                             türkologiyanın mərkəzlərindən biri kimi
                                                 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10