Page 6 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 6

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine yanında Tərcümə Mərkəzi


         tanınmasına gə rib çıxarmışdır. SSRİ Elmlər Akade - filmlərin, xarici dillərdən çevrilən elmi, bədii və
         miy asının bu is qamətdə yeganə “Türkologiya” publisis k əsərlərin tərcüməsi, bir qayda olaraq,
         jurnalı məhz Bakıda nəşr edilirdi.      yüksək este k tələblərə cavab vermir, onlar sönük
           Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinin və yarıtmazdır, dilimizin hüdudsuz ifadə imkanları
         bərpasına nail olduqdan sonra Azərbaycan dili ilə müqayisə edilməyəcək qədər aşağı səviyyədədir.
         xalqımızın ic mai-siyasi, sosial-iq sadi və elmi- Küçə və meydanlardakı reklamlarda, afişalarda
         mədəni həya nda dövlə n rəsmi dili kimi müstəsna Azər baycan dilinin ən adi leksik və qramma k
         əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Azərbaycan qay dalarının pozulması təkcə dil mədəniyyə nin
         xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Dövlət deyil, ümumi mədəni səviyyənin də arzuedilməz
         dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” gös təricisinə çevrilmişdir.
         18 iyun 2001-ci il tarixli və “Azərbaycan Respubli - Bəzən dilimizin tarixinə aid səslənən səhv
         kasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respub - fikirlərə vaxtlı-vax nda cavab verilmir və bu dilin
         likası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2 yanvar keçdiyi inkişaf mərhələlərini e barlı tarixi mənbələr
         2003-cü il tarixli fərmanları ilə ədəbi dilimizin əsasında dolğun əks etdirən fundamental əsərlər
         fəaliy yət meydanı daha da genişləndirilmiş, onun yaranmır. Elmi tədqiqatlar üçün bəzi hallarda mü a -
         müxtəlif üslublarının potensialı bir daha üzə çıxa - sir dünya dilçiliyinin nəzəri səviyyəsindən xeyli
         rılmış, bütünlükdə dil mədəniyyə miz qarşı sında geri qalan, heç bir ciddi prak k əhəmiyyət daşı -
         yeni üfüqlər açılmışdır.           mayan bəsit mövzular seçilir.
           Bununla yanaşı, son dövrlərdə müasir Azə r -  Azərbaycan dilində internet resurslarının qıt -
         baycan ədəbi dilinin tükənməz imkanlarından  lığı, elektron və interak v dərsliklərin yoxluğu,
         lazımınca və düzgün is fadə edilməməsi diqqə
                                Azərbaycan dilini öyrənən əcnəbidilli insanlar
         çəkir. Ədəbi dilimizin özünəməxsus inkişaf
                                üçün tədris vəsaitlərinin bir çox hallarda müasir
         qanunauyğunluqlarına xələl gə rə biləcək yad
                                tələblərə cavab verməməsi narahatlıq doğurur.
         ünsürlərin üzə çıxarılması və qarşısının alınması
                                Sovet dövründə Azərbaycan dilçilərinin dünya
         is qamə ndə mütəxəssislər heç də həmişə çeviklik
                                elmində gedən proseslərdən təcrid olunması ilə
         nümayiş etdirə bilmirlər. Nə cə e barilə dövlət
                                ölkəmizdə dilçilik sahəsindəki nəzərəçarpan boşluq
         dilimizin tətbiqi sahəsində bir sıra problemlər
                                hələ də aradan qaldırılmamışdır.
         özünü qabarıq şəkildə büruzə verir.
                                  Dilçilik elmimiz təkcə Azərbaycan dili ilə bağlı
           Dilin böyük ic mai-siyasi hadisə və mənəvi
                                deyil, həmçinin onun digər türk dilləri ilə
         həya mızın mühüm amili olduğunu çox zaman
                                münasibətlərini öyrənmək is qamə ndə ciddi
         nəzərdən qaçıran bəzi mətbuat orqanlarında,
                                addımlar atmalı, müasir dillərin nəzəri cəhətdən
         radio və televiziya kanallarında ədəbi dil normala -
                                araşdırılmasına, eyni zamanda qədim dünya dilləri
         rının pozulması adi hal almışdır. Dublyaj edilən
          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11