Page 7 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 7

2014 – 2017


      və mədəniyyətlərinin tədqiqinə yönələn yeni  ayı nın 1-dək Azərbaycan Respublikasının Prezi -
      layihələr işləyib hazırlamalıdır.       den nə təqdim etsin.
        Dövlətçiliyimizin başlıca rəmzlərindən olan  3. Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı
      ana dilinin is fadəsinə və tədqiqinə dövlət  sahəsində işlərin tənzimlənməsi və koordinasiya
      qayğısının ar rılmasını, ölkəmizdə dilçilik elmi edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
      sahəsində vəziyyə n əsaslı surətdə yaxşılaşdırıl - Kabine yanında Terminologiya Komissiyası
      masını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan   yaradılsın.
      Respublikası Kons tusiyasının 109-cu maddəsinin  4. Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə tərcümə
      32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:  işinin mərkəzləşdirilmiş qaydada və məqsədyönlü
                             aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının
        1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
                             Nazirlər Kabine yanında Tərcümə Mərkəzi
      Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
                             yaradılsın.
      Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnfor ma -
                               5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine
      siya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Res -
                             bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
      publikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və
      digər aidiyyə qurumlarla birlikdə Azərbaycan
      dilinin qloballaşma şərai ndə zamanın tələblə -
                                             İlham Əliyev
      rinə uyğun is fadəsinə və ölkədə dilçiliyin inki şa -
                                  Azərbaycan Respublikasının Preziden
      	na dair Dövlət Proqramının layihəsini hazırlayıb
      2012-ci il oktyabr ayının 1-dək Azərbaycan Res -
      publikasının Nazirlər Kabine nə təqdim etsin.         Bakı şəhəri, 23 may 2012‐ci il
        2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabin -
      e bu Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutu -
      lan Dövlət Proqramının layihəsini 2012-ci il noyabr

                                                 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12