Page 9 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 9

2014 – 2017


        Mərkəzin fəaliyyət is qamətləri üzrə nəzərdə tərcümə peşəkarlığına, tərcümənin nəzəriyyəsinə
      tutulan tədbirləri həyata keçirən struktur və qu- və mədəniyyə nə dair beynəlxalq səviyyəli kon-
      rumlar aşağıdakılardır:            franslar, forumlar, elmi-nəzəri simpoziumlar və s.
        1. Rəsmi yazışmalar şöbəsi – ölkədaxili və təşkil edir. Dünyanın aparıcı yazıçılarının, dil və
      beynəlxalq müstəvidə dövriyyədə olan rəsmi   tərcümə mütəxəssislərinin ölkəyə işgüzar səfərlərini,
      sənədlərin, mətn və materialların dil və tərcümə habelə respublikada fəaliyyət göstərən tərcümə
      baxımından keyfiyyə nə nəzarət işini həyata keçirir. mütəxəssislərinin xaricdə ix sasar rma kurslarında
      Mərkəzə təqdim olunan hazır tərcümə material - təhsilini təşkil edir.
      larına ekspert rəyi verir, yaxud dövlət sifarişləri
      əsasında tərcüməni təmin edir.
        2. Elm, təhsil və mədəniyyət şöbəsi – elm,
      təhsil, mədəniyyət, ədəbiyyat və digər sahələr
      üzrə tərcümənin mərkəzləşmiş qaydada təşkili,
      tənzimlənməsi işini, Azərbaycan ədəbi dilinin mü-
      vafiq normalara uyğun şəkildə işlənməsinə nəzarə
      həyata keçirir. Azərbaycan ədəbiyya nın, elmi-
      mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması
      tədbirlərini, habelə dünya ədəbiyya nın, mədə -
      niyyət və elm nümunələrinin Azərbaycan dilinə
      tərcüməsi vasitəsilə ölkədə təbliği proseslə ri ni
      təşkil edir. Tərcümə sahəsinin təşkili üzrə nəzərdə
      tutulan digər işləri, o cümlədən tərcümə peşəsinin
      səviyyəsinin ar rılması is qamə ndə müvafiq
      tədbirləri həyata keçirir. Mərkəzin kitab və mətbu
      nəşr lərinin tərcümə və nəşr prosesinə nəzarət  4. Nəşriyyat şöbəsi – dünyanın aparıcı
      edir.                     nəşriyyatları ilə əlaqələr yaradır, Azərbaycan
        3. Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi – Azərbaycan ədəbiyya nın, elmi-mədəni irsinin dünya dillərində,
      ədəbiyya nın, elmi-mədəni irsinin dünyada təbliği dünya ədəbiyyatlarının Azərbaycan dilində nəşrini
      mexanizmlərini qurur. Dünyanın aparıcı nəşriyyatları, təmin edir. Mərkəzin kitab və mətbu nəşrlərinin,
      tərcümə qurumları, mədəniyyət mərkəzləri, digər həmçinin xarici ölkələrdə nəşr olunacaq Azərbaycan
      müvafiq beynəlxalq təşkilatları və ölkədə fəaliyyət ədəbiyya nın, elmi-mədəni irsinin nümunələrini
      göstərən xarici ölkə səfirlikləri ilə əlaqələr yaradır. çapa hazırlayır. “Xəzər” dünya ədəbiyya jurnalının,
      Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə
                             eləcə də dil və tərcümə sahəsinin təkmilləşdirilməsi
                                                 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14