Page 4 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 4

Azәrbaycan dilinin qloballaşma şәraitindә zamanın tәlәblәrinә uyğun
          istifadәsinә vә ölkәdә dilçiliyin inkişafına dair Dövlәt Proqramı haqqında

              Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamı


           Azərbaycan dili xalqımızın mənəvi sərvə , və qayğı ilə əhatə olunması müstəqil Azərbaycanın
         dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin sarsılmaz hər bir vətəndaşının müqəddəs borcudur.
         təməli, dövlə mizin müstəqilliyinin başlıca    Ana dilimiz öz ifadə imkanlarının zənginliyi,
         rəmzlərindən biridir. Bu dildə dünya ədəbiyya  səs quruluşunun səlisliyi və qramma k struktu-
         xəzinəsinə daxil olan misilsiz əsərlər yaradılmışdır.
                                runun sabitliyi ilə səciyyələnir. Müasir Azərbaycan
           Hər bir azərbaycanlı tarixin ayrı-ayrı dövrlərində
                                ədəbi dili siyasi-ic mai, elmi-mədəni sahələrdə
         dilimizin dövlət dili kimi fəaliyyət göstərməsindən
                                geniş işlənmə dairəsinə malik, yüksək yazı
         böyük qürur hissi keçirir. Ölkəmizin zaman-zaman
                                mədəniyyə olan və daim söz eh ya nı zəngin -
         müxtəlif imperiyalar tərkibində yaşamağa məcbur
                                ləşdirən bir dildir. O, özünün indiki yüksək səviy -
         olmasına baxmayaraq, ana dilimiz hə a bu ağır
                                yəsinə görkəmli şair və yazıçıların, maarifpərvər
         vaxtlarda belə milli mə urənin, milli şüurun və
                                ziyalıların zəhmə sayəsində çatmışdır. Bu prosesdə
         milli-mədəni dəyərlərin layiqincə yaşamasını və
                                Azərbaycan dilçilik elminin böyük xidmə vardır.
         inkişa	nı təmin etmişdir. Bu gün onun qorunması
          4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9