آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.

 

 

 

http://iverioni.com.ge/16894-ras-ghaghadebs

 

 

مقالات دیگر