1.

15:00 - 17:00

2.

 

 

 15:00 - 17:00

 3.

 

 

 

 15:00 - 17:00

 

تماس با ماعنوان

باکو، منطقۀ نسیمی، خیابان توپچوباش اف، کوچۀ 74
تلفن: (+994 12) 595-10-69
فاکس: (+994 12) 595-10-59
پست الکترونیک: info@aztc.gov.az

بازدید روز

سه شنبه: 15:00- 18:00