ویدیوی «تاریخ خونین – قتل عام خوجانی» در رسانه های جمعی بین المللی

ویدیوی «تاریخ خونین – قتل عام خوجانی» در رسانه های جمعی بین المللی

 

در چهارچوب طرح «حقایق آذربایجان در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی آذربایجان تعدادی از پایگاه های خبری جهان اقدام به انتشار ویدیوی «تاریخ خونین قتل عام خوجالی» تهیه شده در مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان نموده انداز جمله: تارنمای «Texas.statenews.net» از ایالات متحده ی امریکا، «Musulmans en France» از فرانسه تارنماهای «Equilibrium Global» و «Tuvozalmundo» از آرژانتین، تارنماهای “News24hours.ro”, “Lumea.ro”, “Caucaz.ro” از رومانی، تارنمای “Rebuildsyia.cz” از جمهوری چک، تارنماهای Dibace.net”, “Anahaberyorum.com” از ترکیه، تارنماهای “Ashurnews.com”, “Afkarhura.com” از عراق، تارنمای “Alharir.info” از الجزایر، تارنمای “News İnternational” از مصر، و تارنمای “Zğvauri”  از گرجستان.

این ویدیو، که حاوی حقایق و مستندات تاریخی است، فاجعه ای را روایت می کند که تروریست های ارمنی در تاریخ 26 فوریه 1992 علیه مردم غیر نظامی و بی دفاع آذربایجان مرتکب گردیدند.

 


https://texas.statenews.net/newsr/14647?fbclid=IwAR
3kw

https://news24hours.ro/article/18640?fbclid=IwAR1FLBqvn5CAsE6yGjpAuM866fwj5Nm-H6jZhLj3gx1tTrqQldsBehGEM8s

https://azerbaidjan.ro/khojaly-azerbaijani-tragedy-in-history-30-years-commemoration/?fbclid=IwAR320gIzRg2G3fqhRu84vV6yAg8TvptTUFMAJJjjn2cfNlnc5k7IqEnAEhc

https://lumea.ro/khojaly-tragedy-30-years-commemoration/?fbclid=IwAR3fMhTxR8PUdqS2jIyPia6yoSqYj436Kej2nhjq99cLQvso4uM5PVXA0ls

https://caucaz.ro/khojaly-tragedy-30-years-commemoration-in-azerbaijan/?fbclid=IwAR1jN5CjvkTwZEC7o9JiGKHkETBlGUBP5x_J1DS0g9LsJou4UhdNk7m9p7g

https://www.rebuildsyria.cz/krvave-milniky-30-let-od-masakru-v-chodzaly/?fbclid=IwAR2jzScfAVQbaKj4-oJjlGZsL06KU_7C-VFJpN7ydhtAfqo68v1wFtOqqQQ

https://equilibriumglobal.com/ya-tres-decadas-que-ha-ocurrido-en-khojaly/

https://twitter.com/tuvozalmundo/status/1497179045225709569?s=20&t=AwIFyWxGwY_NZpF_zgeJ_A

https://www.facebook.com/1647257728887207/posts/3255699818042982/

http://www.dibace.net/dunyadan/kanli-tarih-hocali-soykirimi/?fbclid=IwAR1VyDGLoFyPwiKCc2y9yB2d9i_s152jTCGXmz0jorbWAOHLPea1eZCJMqE

http://www.anahaberyorum.com/info.aspx?ID=48290

https://musulmansenfrance.fr/il-y-a-30-ans-le-massacre-de-khodjaly/

 https://alanbatnews.net/article/360387

https://johinanews.com/article/175517

http://www.nbnjo.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%

مقالات دیگر