آژانس ترجمه

 

از سوی ریاست جمهوری آذربایجان در رابطه با حراست از پالودگی و استفاده ی صحیح از زبان مادری و به منظور تکمیل استفاده ی بهینه از زبان رسمی کشور و نیز ترجمه هایی که به این زبان انجام می گیرد، آژانس ترجمه وابسته به مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان فعالیت خود را آغاز می نماید.

شاخه های فعالیت این آژانس شامل تنظیم اسناد و مدارک دارای اهمیت کشوری، و نیز اسناد و مدارکی که از سوی سازمان ها، صاحبان کسب و کار، و شهروندان کشور و شهروندان خارجی بر اساس سفارش تقدیم آژانس می شود، ترجمه ی آنها به زبان های خارجی، ویرایش و کارشناسی و نیز انجام کارهای انتشاراتی می گردد.

خدمات ارائه شده توسط متخصصین زبان و ترجمه در رشته های مختلف به اشکال گوناگون از جمله به صورت الکترونیک ارائه خواهد گردید.

Contact: (055) 744-43-39, (050) 580-45-16; 

e-mail: info@aztc.gov.az.