به کارکنان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان جوایزی اهداء گردید

 

 

     

 

به تعدادی از کارکنان ترجمه ی کشوری آذربایجان به علت فعالیت متمایز خود در جریان سال 2021 جوایزی اهداء گردید.

در مراسمی که به مناسبت روز وحدت آذربایجانیهای جهان و نیز آغاز سال جدید برگزار گردیده بود، رئیس هیأت مدیره ی ترجمه ی کشوری آذربایجان، نویسنده ی مردمی آفاق مسعود سخنانی ایراد نموده و عنوان فرمودند در سایه ی روحیه ی مضاعف ایجاد شده در کشور در پی پیروزی های پی در پی در سال های 2020 و 2021 در عرصه های مختلف، پیشرفت های سریعی که در تمامی زمینه ها صورت گرفته و این در فعالیت های ترجمه ی کشوری آذربایجان نیز نمود خود را پیدا کرده و در «سال نظامی» این مرکز نیز دستاوردهای زیادی را تقدیم ساحت نظامی نمود. به گونه ای که در سال نظامی منظومه های «لیلی و مجنون» و «هفت پیکر» این شاعر داهی آذربایجانی در اوکراین، گرجستان، آلمان و اسپانیا منتشر گردید که در سطح جهان استقبال زیادی از آن به عمل آمد. از سلسله نشریات «مرواردیدهای ادب دنیا» سال گذشته مجموعه آثار بزرگانی هم چون فرانس کافکا، گابریل گارسیا مارکز و هنریش بول منتشر گردید.

سپس به تعدادی از کارکنان ترجمه ی کشوری آذربایجان، که در جریان سال 2021 فعالیت متمایزی داشتند، جوایزی اهداء گردید: این جوایز به ترتیب به نویسنده و مترجم مشهور، رئیس اداره ی علم، تحصیل و فرهنگ مرکز، اعتماد باشکچید، به خاطر زحماتی که در ترجمه ی زبان شناختی منظومه ی خسرو و شیرین، علی شکری، متخصص زبان فارسی مرکز، به علت زحماتی که در ترجمه ی منظومه ی خسرو و شیرین از زبان اصلی به زبان آذربایجانی کشیده بود، مشاور رئیس هیأت مدیره ی ترجمه ی کشوری آذربایجان، خانم پسته آخونداوا، به خاطر زحماتی که در عرصه ی روابط بین الملل مرکز کشیده بود، آیسل علی اوا، متخصص زبان اسپانیولی مرکز، رئیس بخش ادبیات علمی و واژه شناختی مرکز خانم دکتر لطافت صمداوا، به علت زحماتی که در دسته بندی واژه های کنار گذاشته شده از کتاب «ریشه شناختی زبان آذربایجانی» کشیده بودند، عاقل امراهوف، رئیس اداره انتشارات مرکز، مسؤول تنظیم آثار برای نشر، خانم شاهزاده ابراهیم اوا، و اپراتورهای مرکز رعنا مصطفی اوا، وفا علی اوا، و شجاعت اسماعیل اوا، رئیس اداره ی ترجمه و کارشناسی مرکز، آقای فرخ رضایف، به خاطر زحماتی که در عرصه ی ترجمه کشیده بودند و نیز متخصص زبان انگلیسی خانم نزاکت آقایوا اعطاء گردید. هم چنین به علت زحماتی که در عرصه ی تبلیغ حقایق آذربایجان، و برای قدر دانی از زحماتی که در تهیه ی ویدیوها و مستندهایی که در زمینه ی اراضی تاریخی آذربایجان کشیده بودند به فیلمبردار و عکاس مرکز آقای امیل علی اف اعطاء گردید.

 

 

 

مقالات دیگر