داستان های آذربایجانی در مجله ی ادبی اردن

داستان های آذربایجانی در مجله ی ادبی اردن

 

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در سطح بین الملل» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، مجله ی ادبی «افکار» اردن اقدام به انتشار «پالتوی ضخیم» اثر عیسی مغنّا، «گلوله ی نامرد» اثر اسماعیل شیخلی، «باید دلی بسوزد» اثر فرمان کاظم زاده و «پروانه» اثر نویسنده ی با استعداد نریمان عبدالرحمانلی نموده است.

این آثار در کنار مقاله ی نویسنده ی سرشناس اردنی سمیح المحارقین با موضوع «آشنایی با ادبیات آذربایجانی» چاپ شده است. داستان ها را مترجم مشهور مصری احمد سامی العایدی از زبان آذربایجانی به زبان عربی ترجمه نموده است.

این مجله، که از سال 1966 منتشر می شود، در طی سال های فعالیت خود آثار نویسندگان بزرگ دنیا هم چون الکساندر دوما، گابریل گارسیا مارکز، خورخه لوئیس بورخس، مرایو وارگاس لیوسا و دیگران را منتشر نموده است.

 

 

 

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%

 

PDF 

 

مقالات دیگر