راه استقلالی که از ۲۸ می سال ۱۹۱۸ آغاز می شود

راه استقلالی که از ۲۸ می سال ۱۹۱۸ آغاز می شود

 

 

۲۸ می صد سال تاسیس جمهوری مردمی آذربایجان تمام می شود. این روز تاریخی به زندگی مردم آذربایجان مانند رخداد مهم و بزرگی وارد شده است. جمهوری مردمی آذربایجان که در شرق مسلمان اولین جمهوری دموکراتیکی  محسوب می گردد، مانند نتیجه ی منطقی فرایند پیشرفت چند قرنی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و  رستاخیز و بیداری ملی ظهور شده است. جمهوری مردمی آذربایجان نشاندهنده ی سطح ادراک سیاسی و پوتنسیال علمی و فرهنگی و استعداد و توانایی بزرگ مردم آذربایجان بود. ۲۸ می سال ۱۹۱۸ در اعلام استقلال آذربایجان و شکلگیری و فعالیت جمهوری مردمی خدمات بعضی از دولتمردانی که ریاست کرده اند، نظیر علی مردان بیگ توپچباش اف و محمد امین رسولزاده و فتحعلی خان خویسکی و حسن بیگ آقا اف و نصیب بیگ یوسف بیگلی و صمد بیگ مهماندار اف و علی آقا شیخلینسکی و دیگران  بوده است. اسامی این دولتمردان برجسته و روشنفکران وطن دوست و نظامیان حرفه ای در یاد مردم ما ابدی خواهند ماند.

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و  پس از برپای استقلال آذربایجان روز ۲۸ می در کشورمان مانند روز عید برگزار می شود. در رویداد های عیدی به دوران جمهوری مردمی توجه داده می شود، جا و نقش آن در تاریخ ما تحلیل می گردد و تجربه ی سازندگی دولت به شکل همه جانبه آموخته می شود. در دوران ریاست بانی آذربایجان معاصر - حیدر علی اف به فعالیت جمهوری مردمی و دولتمردان آن زمان ارزش بزرگی داده شده است. رئیس جمهور در سخنرانی و دستور و فرمان های خود بار ها اعلام کرده است که جمهوری آذربایجان وارث جمهوری مردمی آذربایجان می باشد.  فقید ملی در زمینه ی جمهوری مردمی آذربایجان افکار خود را  بیان کرده و گفته است که جمهوری مردمی آذربایجان در تاریخ ما نقش بسزایی داشته و برای آذربایجان امروزی دارای نقطه ی استناد تاریخی مهم می باشد و این دولت ملی برای تمام مواقع فوریت خود را حفظ خواهد شد:

"امروز می توان  با تمام عزم گفت که جمهوری آذربایجان، جمهوری مستقل آذربایجان وارث همان جمهوری مردمی سال ۱۹۱۸ می باشد. ما تمام شرافت و وفاداری این پرنسیپ وارثی را انجام می دهیم و انجام خواهیم داد".

رئیس جمهور الهام علی اف  با امضا کردن فرمانی راجع به اعلام سال جمهوری مردمی سال ۲۰۱۸ مقصود گذاشت که این رویداد مهم را در سطح دولتی بطور شایسته برگزار کند.

در فرمان ذکر می شود که با آنکه جمهوری مردمی آذربایجان  جمعا دو سال فعالیت کرده است، ولی با تجربه سازندگی دولت در تاریخ تاسیس دولت ملی اثرات پاکنشدنی گذاشته و با تقویت استقلال و آزادی در قلب مردم بنیاد  معتبری برای استقلال آینده جمهوری ایجاد کرده است.

 

مقالات دیگر