مجموعه ی ادبیات ترک (اشعار) در زبان آذربایجانی

مجموعه ی ادبیات ترک (اشعار) در زبان آذربایجانی

 

نشر جدید بنیاد ترجمه آذربایجان - کتاب مجموعه ی ادبیات ترک (اشعار) به طبع رسیده است.

کتابی که چشمانداز تمام نمایی ادبیات ترک را ارایه می دهد، تقریبا میراث ادبی ۸ قرن را احاطه کرده است. کتاب حاوی  اشعار شورا ی شیاد حمزه و جلال الدین رومی و یونیس عمره و قرجه اوغلان و نامیق کمال و یوسف ضیاء اورتاج و مهمت اکیف ارسوی و عاشق ویسل و ناظم حکمت و صباح الدین علی و اورخان ولی کانیک  و مهمت کمال و جان یوجل و جمال ثریا و احمد اوکتای و نوزاد چلیک و غیره را می باشد.

تدوین کننده و هماهنگ کننده به زبان آذربایجانی احمد اوغوز، مولف پیشگفتار و ویراستار کتاب  نریمان عبد الرحمان لی است.

 

مقالات دیگر