مقام رسمی سفارت جمهوری ترکیه در بنیاد ترجمه

مقام رسمی سفارت  جمهوری ترکیه در بنیاد ترجمه

 

مشاور مسایل فرهنگی و گردشگری سفارت جمهوری ترکیه مقیم در آذربایجان جناب آقا ی عرفان چیفتچی در بنیاد ترجمه ی  آذربایجان بوده است.

هنگام دیدار در راستا ی تبلیغ ادبیات ترکیه در آذربایجان راجع به پروژه های انتشاری و تبلیغاتی در نظر گرفته شده  از جمله مسایل دیگری در مورد پیشرفت تبادلات فیمابین ادبیات های هر دو کشور مورد بحث قرار گرفته است.

 

گالری

مقالات دیگر